Dags för revidering av våra agilityregler!

Vi har haft de nuvarande reglerna för agility i lite mer än två och ett halvt år. Om nästan lika lång tid, 1 januari 2017, påbörjas en ny regelperiod vilket innebär att nya regler kommer att träda i kraft. De förändringar som kan komma att göras i de gällande reglerna sker genom en så kallad regelrevidering. Som ny huvudman för agility har Svenska Agilityklubben (SAgiK) ansvaret för denna revidering. Vi ser detta som en möjlighet att flytta reglerna närmare utövarna, och bjuder därför in er som agilityaktiv klubb inom SKK-organisationen att komma med förslag om vilka förändringar som ni tycker behöver göras.

Hur går regelrevideringen till?

Regelrevideringen sker i flera steg. Det första steget är denna uppmaning, vilket officiellt betraktas som en yttranderunda. Denna pågår fram till december; förslag kan lämnas fram till 15/12 2014. De inkomna förslagen kommer att sammanställas av oss i Regelrevideringsgruppen (ReG), och vi kommer att ta fram ett förslag på nya agilityregler. Detta förslag kommer att presenteras nästa år, enligt planen i maj. I och med detta påbörjas en andra yttranderunda, vilket betyder att vi åter välkomnar åsikter. Denna gång med utgångspunkt i vårt framarbetade förslag. Efter det sammanställer vi de inkomna åsikterna och utarbetar ett slutgiltigt regelförslag. Detta förslag lämnar sedan SAgiK för att, precis som alla regler för prov och tävlingar, behandlas centralt i Svenska Kennelklubben (SKK). Förslaget kommer dels att passera Prov- och Tävlingskommittén (PTK), och dels SKK:s  Centralstyrelse (CS). Det är värt att notera att förslag lämnade av SAgiK kan komma att strykas eller förändras i dessa instanser, även om vi förstås kommer att bevaka och i möjligaste mån försvara vårt lagda regelförslag.

Vad ska ni i klubben göra?

Vi riktar oss till klubbar som antingen har tävlande medlemmar eller arrangerar agilitytävlingar. Vi tänker oss att ni som är aktiva i klubben träffas och diskuterar kring de nuvarande reglerna och vad som eventuellt bör förändras. Ni sammanställer era förändringsidéer och lämnar ert gemensamma förslag till oss. Det finns också en möjlighet att man träffas över klubbgränserna, exempelvis distrikts- eller länsvis, och kommer in med mer brett förankrade förslag. Vi tar sedan emot förslagen och sammanställer dem där vi så långt som möjligt kommer att rätta oss efter majoritetens vilja. Tycker många att en viss förändring bör göras kommer vi att utgå från det. Vi måste dock anpassa oss till andra förslag och i ett större perspektiv se vad varje förändring kan leda till, vilket gör att majoritetsutgångspunkten kan frångås. Vi kommer endast att ta emot förslag från klubbar, inte från enskilda utövare.

Även internationella regler 

Denna regelrevidering berör våra svenska regler. Parallellt pågår dock ett arbete med de internationella reglerna i FCI. Via vår svenska representant i FCI:s agilitykommitté kan vi ha möjlighet att påverka hur de kommande internationella reglera utformas. Därför samlar vi gärna in åsikter om dessa regler för att vidarebefordra dem till representanten.

Hur ska förslagen utformas?

För att förenkla sammanställandet av förslag vill vi att ni skriver ner era förändringsidéer under respektive rubrik. Rubrikerna som gäller är:

  • Allmänna regler 
  • Särskilda bestämmelser för agility 
  • Tävlingsklasser och kvalificeringsregler 
  • Regler för tävlan i agility 
  • Diskvalificering 
  • Hinderbeskrivning och specifika hinderfel 
  • Förslag på förändringar i FCI:s internationella regler

Rubrikerna följer strukturen i regelhäftet, med tillägget av punkten om internationella regler. Är ni osäkra på vilken rubrik era respektive förslag ska in under kan ni därför ta hjälp av en titt i regelhäftet. De allmänna reglerna är egentligen inte en del av revideringen; de är gemensamma för alla prov- och tävlingsformer och bestäms av PTK/CS. Har ni åsikter om dem just gällande agility är vi ändå intresserade av att ta del av dem.

Vart ska förslaget skickas?

Vi vill ha era förslag i elektronisk form skickat till e-postadressen sagik@skk.se senast 2014-12-15. Håkan Ericson på kansliet kommer att ta emot dem och vidarebefordra dem till oss i ReG. Har ni frågor kring revideringen går det bra att kontakta kansliet.

 

Med agilityhälsningar från SAgiK:s regelrevideringsgrupp

Kenth Svartberg (sammankallande)

Veronica Bache

Dag Brück

Martina Ericsson

Hasse Sundqvist

Åsa Wrede

Föregående nyhet

A1-utbildning i Umeå

Våra huvudsponsorer