Dags för yttranderunda 2 i revideringen av agilityreglerna

Den första rundan ägde rum i höstas och fram till december. Klubbarna ombads då att komma med synpunkter och förslag till förändringar med utgångspunkt från gällande regelverk. Alla dessa förslag har nu sammanställts och bearbetats av Svenska Agilityklubbens regelrevideringsgrupp som tagit fram förslag till regeländringar inför 2017. I denna andra yttranderunda ombeds ni tycka till om våra förslag under respektive rubrik. Ni har till sista augusti på er. Utskicket i runda 2 går till samma mottagare som runda 1, dvs. klubbar som har aktiva tävlande eller har arrangerat agilitytävlingar. Alla klubbar inom SKK-organisationen har dock möjligheter att lämna svar. Första delen av det dokumentet innehåller regelrevideringsgruppens kommentarer och motiveringar (sid 1-4). Därefter följer de konkreta förslagen till regeländringar (sid 5-13).

Underlag regelremissrunda 2

Skicka era synpunkter per e-post till regelrevidering@sagik.se senast 31 augusti

Vi ber er respektera detta datum då tiden för den fortsatta processen är begränsad. Efter yttranderunda 2 fortsätter regelrevideringsgruppens arbete. Svaren sammanställs och utvärderas. Ett slutligt förslag till nya agilityregler utformas. Förslaget, inklusive motiveringar, skickas till SKKs Prov- och Tävlingskommitté senast 31 december. Därefter behandlas det av PtK innan det slutligt fastställs av SKKs centralstyrelse sommaren 2016. Förhoppningsvis har SAgiK möjlighet att föra en meningsfull dialog med SKKs instanser för att säkerställa de agilityaktivas intressen.

Mer information om regelrevideringsprocessen hittar ni på SAgiKs hemsida under Regler.

 

Med agilityhälsningar från SAgiKs regelrevideringsgrupp

Kenth Svartberg (sammankallande), Veronica Bache, Dag Brück, Martina Ericsson, Håkan Ericson, Hasse Sundqvist och Åsa Wrede

Nästa nyhet

Domarkonferenser

Våra huvudsponsorer