Ommätning av slutmätt hund

En inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos SAgiK. Inmätt hund mellan 18 och 24 månaders ålder kan mätas om en gång. Slutmätt hund kan mätas om en gång, därefter är mätresultatet definitivt.

Du får själv göra upp med domare om när och hur din ommätning kan göras. Det måste finnas tre domare på plats, därför behöver du vara ute i god tid för att planera in en tidpunkt då detta är möjligt.

Maila in alla hundens och ägarens uppgifter till kansli@sagik.se. De uppgifter som behövs är:

 • Hundens namn enligt registreringsbevis
 • Kön
 • Ras
 • registeringsnummer eller licensnummer
 • ID-nr
 • Födelsedatum
 • Storleksgruppen hunden är inmätt i idag
 • Ägarens namn
 • Ägarens adress
 • Ägarens telefonnummer
 • Namn på domare som ska mäta

Ange namnet på en av de tre domarna du tänker ta hjälp av, den domaren kommer att få ditt dokument på posten eller via mejl. Har du alla tre namnen och datum för ommätning – ange då även det.

Ommätning skall utföras enligt följande:

 • Mätningen skall utföras av tre auktoriserade agilitydomare
 • Mätningen skall utföras vid ett och samma mättillfälle, alla domare skall vara närvarande samtidigt när ommätning sker
 • Varje domare skall utföra en mätning. Dock får den som utför mätningen ta hjälp av de andra domarna, till exempel för att kontrollera att hunden står rakt.
 • Om alla tre domare mäter in hunden i samma mankhöjdsgrupp, och denna är skild från slutmätningen, så skall denna mankhöjd markeras. I annat fall skall slutmätningen fastställas med motsvarande markering i dokumentet “INTYG OMMÄTNING AV INMÄTT/SLUTMÄTT HUND”.
 • Resultatet av mätningen redovisas dels i SAgiK tävling av domarna, dels på mätintyget i två exemplar som undertecknas av alla tre domarna. Ett exemplar ges till hundägaren som häftar in det i hundens tävlingsbok, det andra exemplaret skickar en av domarna till SAgiKs kansli. Hundägaren står för eventuella kostnader.