Revidering av nuvarande agilityregler

Den 1 januari 2017 kommer nya agilityregler att träda i kraft. Som blivande huvudman för sporten har SAgiK fått möjligheten och ansvaret att leda revideringsarbetet. En grupp har tillsatts som ska arbeta med att ta fram nya regler: Regelrevideringsgruppen (ReG). I den ingår Kenth Svartberg (sammankallande), Veronica Bache, Dag Brück, Martina Ericsson, Hasse Sundkvist och Åsa Wrede.

Den första frågan har varit hur revideringen ska gå till. Vi har tagit fram en plan i vilken två yttranderundor ingår. I den första kan förslag lämnas förutsättningslöst, alla förändringsidéer är välkomna. De förslag som kommer in sammanställs och ett preliminärt regelförslag tas fram. Den ligger som grund i den andra yttranderundan. Utifrån yttrandena revideras regelförslaget, vilket leder fram till det slutliga regelförslaget. Det ska sedan, i januari 2016, lämnas till SKK. Reglerna kommer att fastställas efter att ha passerat Prov- och Tävlingskommittén och centralstyrelsen.

Alla till SKK anslutna klubbar – länsklubbar, specialklubbar och ungdomsförbund – har rätt att yttra sig i regelrevideringen. Vi kommer dock att fokusera på agilityaktiva klubbar inom SKK-organisationen, alltså klubbar på alla nivåer som har medlemmar som tävlar i agility och/eller arrangerar agilitytävlingar. Det är till dessa klubbar vi riktar vår information om revideringen. Det innebär att du som utövare har en god möjlighet, och även ett ansvar, att påverka framtiden för svensk tävlingsagility genom engagemang i den klubb du är aktiv i.

Redan efter sommaren kommer den första yttranderundan att ta sin början. Det är då det är dags att samla de aktiva i klubbarna och ta fram synpunkter på gällande regler. Vid tidigare regelrevideringar har framgångsrika samarbeten skett mellan klubbar i samma region. Vi vill även denna gång uppmana till sådana regionala samarbeten. Genom att samlas från flera klubbar kan bra idéer komma fram med fruktbara diskussioner som följd. Förslag med många aktiva bakom sig kommer att väga tyngre då vi sammanfattar de inkomna förslagen. Det är planerat att alla kommittéer inom SAgiK ska få egna mejladresser, och där kommer ReG att kunna nås direkt längre fram. Tills vidare kan frågor kring regelrevideringsprocessen skickas till vårt kansli. Där kommer Håkan att svara direkt eller vidarebefordra frågorna till oss i ReG. Mer information om regelrevideringen kommer i augusti.

Med förhoppningar om en riktigt bra regelrevidering,

2014-06-03 – Kenth, Veronica, Dag, Martina, Hasse och Åsa

Föregående nyhet

Protokoll 5-2014

Våra huvudsponsorer