Om regelrevideringsprocessen

Regelrevideringen är avslutad och Svenska Agilityklubbens förslag om regeländringar skickades till PtK (prov- och tävlingskommittén) i Svenska kennelklubben vid nyår. PtK lämnar förslaget till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse som fattar det slutgiltiga beslutet under 2016. De nya reglerna träder sedan i kraft 1 januari 2017.

Processen med att förändra reglerna påbörjades i mitten av 2014 med att information skickades till klubbar under SKK, dvs hundungdomsklubbar, brukshundklubbar, lokala kennelklubbar och rasklubbar där alla klubbar uppmanades att komma in med förslag på regeländringar.

Det kom in ca 90 förslagslistor i slutet av 2014, en del underskrivna av flera klubbar, en del från enskilda klubbar. Arbetet med att sammanställa förslagen pågick under några månader. Det stod ganska snart tydligt att frågan om storleksindelning var mångfassetterad då det inkom många förslag med lika många anhängare på varje förslag.

För att få ett bättre underlag där remissrundan inte gav tillräcklig vägledning inför nästa regelförslag så tillfrågades en fokusgrupp för att vara vägledande angående specifikt storleksindelningen. Fokusgrupper används gängse som verktyg inför olika handlingsplaner och beslut där man försöker samla personer som är representativa för målgruppen, i det här fallet representativa för personer som utövar agility. Den representativa målgruppen fanns hos medlemmarna i SAgiK där de allra flesta är aktiva inom agility och där SAgiK också har kontaktuppgifter så det är möjligt att nå dem.

Enkäten visade att frågan om storlekar är komplex där flera olika alternativ har relativt starkt stöd. Ett förslag på nya regler utarbetades med stöd från den första remissomgången samt med stöd av det vägledande utfallet i enkäten. Detta förslag skickades återigen ut på remiss till de aktiva klubbarna som ännu en gång fick en möjlighet att yttra sig om förändringarna och då särskilt storleksförslaget. Dessa synpunkter sammanställdes under hösten 2015 och mynnade ut i ett förslag som godkändes av SagiKs styrelse 16 december. Hela processen har alltså vilat på de förslag som inkommit i remissomgångarna. Regelrevideringsgruppen har bestått av Kenth Svartberg, sammankallande, Hasse Sundqvist, Veronica Bache, Martina Ericsson, Håkan Ericson, Dag Brück samt Åsa Wrede.

I dagarna har det framkommit att det finns personer som inte anser sig ha haft möjlighet att göra sin röst hörd i detta sammanhang och SAgiK kan inte annat än beklaga det. Men vi ser också att många är mycket nöjda över hur processen gått till och att det är historiskt i sig att agilityaktiva, utan att ens behöva vara medlemmar, har haft möjlighet att påverka det regelförslag som nu är inlämnat för beslut.

Med varma hälsningar från

Svenska Agilityklubbens styrelse

Allt om regelrevideringen

Föregående nyhet

Lagfunktion i SAgiK tävling

Våra huvudsponsorer