För funktionär

INFORMATIONSUTSKICK TILL FUNKTIONÄRER

2019-01-23 Till tävlingsledare och domare

Vi i funktionärskommittén vill passa på att önska er alla en god fortsättning genom ett rätt innehållsrikt informationsutskick. Vi önskar att du tar er tid och läser igenom allt då informationen är viktig för din roll som funktionär.

Mätning av utländsk domare

Svenska Agilityklubben styrelse har beslutat att det är tävlingsledaren som är ansvarig för att mätningar som utförts av en utländsk domare kommer in i tävlingssystemet. Detta gör tävlingsledaren genom att ta en bild på mätintyget i tävlingsboken som hen sedan skickar till kansli@sagik.se. Därefter registreras mätresultatet i tävlingssystemet av kansliet.

Uppflyttning vid tävling i Sverige
Kommittén vill påminna om vad som gäller för uppflyttning i Sverige.

 • Det krävs tre svenska pinnar för att flytta upp en klass – oavsett om man är svensk eller utländsk tävlande.
 • Tävlar svenska ekipage i utlandet får de ta seden dit de kommer och följa det landets regler för uppflyttning.
 • För att ett ekipage ska kunna tillgodoräkna sig en uppflyttning från utlandet måste ekipaget ha startat i den högre klassen utomlands för att få starta i den högre klassen även i Sverige. Om ekipaget inte har startat i den högre klassen utomlands får det inte heller inte heller göra det i Sverige.

Domare och jäv

Svenska Agilityklubbens styrelse har tagit beslutet att det är en domares skyldighet att meddela arrangören vilka hundar/förare domaren inte kan döma pga. jävsituation. När domaren meddelat detta är det tävlingsledarens ansvar att planera domarens uppdrag så att domaren inte sätts i en jävsituation.

Mätning
Svenska Agilityklubbens styrelse har antagit riktlinjer vid mätning av agilityhundar. Dessa hittar ni på följande länk. http://agilityklubben.se/regler/regelanvisningar/

En bild som illustrerar vad som gäller vid in- slut- och ommätning av hund har tillkommit på denna sida: http://agilityklubben.se/dig-som-tavlar/ommatning-av-hund/

Tävlingsrapporten borttagen
Svenska Agilityklubbens styrelse har tagit bort verktyget tävlingsrapport för tävlingsledare och domare. Funktionärskommittén vill uppmuntra till kommunikation på plats om något sker eller det finns feedback att lämna. Om detta inte fungerar kan man kontakta kommittén via funktionar@sagik.se.

Nytt domaravtal
Svenska Agilityklubbens styrelse har beslutat att rekommendera ett nytt domaravtal. Avtalet och bilagor till detta hittar ni på följande länk. http://agilityklubben.se/tavling/agilitydomare/domaravtal/
På denna länk finns även en instruktion för att få avtalet digitalt signerat.

Honnörsdomare
Svenska Agilityklubbens styrelse har antagit riktlinjer för honnörsdomare. Dessa hittar ni via följande länk.
http://agilityklubben.se/tavling/agilitydomare/

Övriga frågor?
Om ni har några funderingar kring ovan information får ni gärna höra av er till funktionar@sagik.se.

Väl mött
Funktionärskommittén
Linn Magnusson och Yvonne Ahlin

2018-09-21 Till tävlingsledare och arrangörer

Vi har uppmärksammat att flera blåbärstävlingar på senare tid har en åldersgräns för deltagande som är lägre än 15 månader, trots att det strider mot våra anvisningar, vår policy och PtK:s beslut.

I policy för agilitytävlingar samt på vår webbplats och i informationsutskick till funktionärer (2018-01-11) har vi tydligt uttryckt oss kring åldersgränsen:

“Utifrån djurskydd och hundarnas välmående har SAgiK tidigare angett rekommendation att hunden inte bör vara under 15 månader för att delta i ”Blåbärsklass”.

Åldersgränsen är satt med hänsyn tagen till de risker som finns av för tidigt och för mycket träning, respektive tävlande med unga hundar som ännu inte är fullt utvecklade fysiskt och psykiskt.

SAgiK förstärker skrivningen om hundens ålder till att hunden ska ha uppnått lägst 15 månader för att delta i så kallad Blåbärsklass. För inofficiell tävling ska hunden ha uppnått minst 18 månader för att få delta.”

Saxat från Policy för agilitytävlingar:

“Agility är en sport som har stor påverkan på en ung hunds växande kropp. Att påbörja hinderträning för tidigt kan vara skadligt. Så kallade blåbärsklasser ska ha en åldersgräns på minst 15 månader, och sådana klasser endast ska innehålla låga hopphinder och tunnlar. Slalom och balanshinder får inte förekomma. Inofficiella tävlingar som mer liknar officiella tävlingsklasser ska följa regler för officiellt tävlande även beträffande åldersgräns för deltagande.”

Vi hoppas att detta dels rättas till omgående, dels inte händer igen. Vi behöver vara rädda om våra agilityhundar.

Vänligen,
Svenska Agilityklubbens styrelse

2018-08-23 Till dig som domare och tävlingsledare

Funktionärskommittén har arbetat fram ett förslag på nytt domaravtal. Planen är att avtalet ska finnas tillgängligt för användning från och med årsskiftet. Innan avtalets innehåll spikas vill kommittén få in feedback från er som använder det.

Avtalsförslaget hittar ni HÄR.

Feedbacken skickas till funktionar@sagik.se och behöver vara framme innan den 1 oktober.

Kommittén hoppas på att många vill vara med och påverka det kommande avtalet och ser fram emot er feedback.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar
Funktionärskommittén
Genom
Linn Magnusson

2018-06-19 Till dig som domare och aspirant

Hej domare och aspiranter,

SAgiK vill med detta meddelande förtydliga anvisningarna kring ommätning.

I reglerna står följande text. Inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos SAgiK. Ommätningen utförs av tre auktoriserade agilitydomare enligt SAgiKs anvisningar.

SAgIKs anvisningar för ommätning är följande:

 1. Den som önskar få sin hund ommätt skickar följande uppgifter till SAgIKs kansli:
  • Datum, plats och de domare som ska mäta, helst alla tre men minst en domare
  • Hundens reg.- /tävlingslicensnummer, namn och nuvarande storleksklass
  • Ägarens kontaktuppgifter

När detta är inskickat har personen gjort en ansökan om att få göra en ommätning. Tänk på att aldrig påbörja en ommätning utan att först kontrollera så att mätintygsblanketter finns. Detta är ett bevis på att ansökan gått till på korrekt sätt.

 1. Mätintygsblanketten mailas till en av de tre domarna som ska mäta. Hunden mäts med samtliga tre domare närvarande, dock utan att se vad den mätande domaren får för resultat. Varje domares mätning är ”hemlig” att alla tre mätt färdigt. Detta för att ingen av misstag ska påverkas av någon annan. Dock kan domarna hjälpa varandra med att tex se till så att hunden står rakt.
 2. Hunden betraktas som ommätt till ny storlek om alla tre domare kommit fram till samma storlek. Kommer domarna fram till olika storlekar behåller hunden sin nuvarande storleksklass. Mätintygsblanketterna fylls i med mätresultatet och signeras av samtliga tre domare. Detta ska göras även när hunden blir kvar i samma storlek.
 3. En av domarna ska dokumentera hundens storlek i SAgIK-tävling. De övriga två domaranas namn skrivs in i fritextrutan
 4. Det ena mätintyget häftar den tävlande in i tävlingsboken, det andra postar en av de mätande domarna till kansliet, SAgiK c/o Lundin, Hasselvägen 17, 691 44 Karlskoga. Porto och kuvert ska den tävlande stå för, domaren ska inte ta någon utgift.

Tillägg; beslut gjort på styrelsemöte 1/2018 lyder:

Om man begärt ommätning av sin hund och sedan inte infinner sig till den utan att ta kontakt med domare som ska utföra mätningen så har man förbrukat sin chans till ommätning.

Skulle detta ske är det av största vikt att ni som domare meddelar vårt kansli.

Denna information finns även att hitta här.

2018-06-19 Till dig som domare

Nu är 2018 års agilitysäsong igång på riktigt. 2018 är andra året med de nya reglerna och funktionärskommittén vill skicka ut en liten påminnelse om hopphöjderna i lag då dessa arrangeras betydligt mer sällan. I lag är det är XS-höjder som gäller i XS/S-klasser (10-20 cm) och L-höjder som gäller i L/XL-klasser (40-50 cm).

2018-06-19 Till dig som tävlingsledare

På styrelsemöte nr 6 behandlades en skrivelse med frågan om det är ok att använda tävlandes mail för reklamutskick.

Styrelsen fattade då följande beslut:
Styrelsen beslutade att arrangörer ej får använda tävlandes mejladresser i PR-syfte, såvida de inte godkänt detta.

2018-04-23 Till dig som arrangör

Vi har ett önskemål vad gäller hur ni använder webläsaren och SAgiK-tävling. Det har dykt upp en bugg som orsakat att några tävlingsdagar flyttats från sin ordinarie plats i tävlingslistan till en helt annan tävling där de såklart inte ska ligga.

Fram till dess att det problemet är löst vill vi att ni, våra arrangörer, aldrig jobbar med mer än en enda flik av SAgiK-tävling öppen samtidigt på er dator. Det verkar vara den vägen problemet uppstår, en arrangör som har flera flikar öppna i SAgiK-tävling, gör någon ändring i arrangörsvyn och sparar. Detta verkar vara gemensamt för de tävlingar som hittills drabbats.

Detta har hänt bara några få gånger men vår farhåga är att nu när allt fler arrangörer är inne i systemet och jobbar kommer detta hända allt oftare. Förhoppningsvis hittar vår nya leverantör av SAgiK-tävling vad som bråkar och löser det snabbt o då kommer vi såklart kunna ha valfritt antal flikar öppna igen, men fram till dess vill vi be er att bara jobba med en enda flik i SAgiK-tävling.
SAgiK-tävling kommer för övrigt att flyttas till vår nya leverantör i början av maj.

2018-01-11 Information om blåbärsklass och tävlingsbok, med mera

Det dyker nu och då upp frågor om hur olika regler och riktlinjer ska tolkas vid både officiella och inofficiella agilitytävlingar. Över en tid är det några frågor som återkommit och som vi nu vill försöka bringa klarhet i.

Blåbärsklass 

Utifrån djurskydd och hundarnas välmående har SAgiK tidigare angett rekommendation att hunden inte bör vara under 15 månader för att delta i ”Blåbärsklass”.
Åldersgränsen är satt med hänsyn tagen till de risker som finns av för tidigt och för mycket träning, respektive tävlande med unga hundar som ännu inte är fullt utvecklade fysiskt och psykiskt.
SAgiK förstärker skrivningen om hundens ålder till att hunden ska ha uppnått lägst 15 månader för att delta i så kallad Blåbärsklass. För inofficiell tävling ska hunden ha uppnått minst 18 månader för att få delta.

Domares eget tävlande

För att domaren själv ska kunna tävla vid ett arrangemang där man själv är med och dömer så är det av största vikt att domaren inte på något vis kan upplevas få en fördel gentemot övriga tävlande. Av Regler för agilitytävlingar, punkt 1.12 Funktionärer, Domare, framgår att efter överenskommelse med arrangören har domare möjlighet att tävla under samma tävlingsdag som hen dömer, dock inte i samma klass/klasser som domaren dömer eller har ritat banan till.
Andemeningen i reglerna är att domare som dömer och tävlar samma dag inte på något sätt eller i någon del varit delaktig i banans utformning. Det är alltså inte tillräckligt att flytta ett hinder eller två i banan för att domaren ska kunna tävla.
Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att följa reglerna så vi inte riskerar en återgång till grundregeln där domare inte gavs möjlighet att tävla och döma samma dag.

Regelverket ger domaren möjlighet att tävla samma dag som domaren dömer och det är viktigt att vi är rädda om den förmånen.

Domare tar hjälp av extern person

SAgiK vill påminna om att det är domaren som dömer det domaren ser. Att till exemepel be sekretariatet att vara uppmärksamma på om en hund river ett hinder eller gör något annat fel på banan som domaren inte ser, och om så sker meddela domaren det inträffade felet är inte ett korrekt förfarande.

Diskvalificering 

Diskussionen om huruvida ekipaget ska diskvalificeras för att föraren bär så kallad belöningskjol med fickor eller magväska har varit uppe vid flertalet tillfällen. Domare som diskar dessa ekipage hänvisar då till att hunden vet att belöningen finns i ficka eller midjeväskan.
Regler för agilitytävling, punkt 3.7 Diskvalificering, är tydliga avseende i vilka situationer ekipage blir diskvalificerat. I detta finns angett att belöning inte får bäras i handen eller vara synligt på banan. Det finns inte angett på vilket vis leksaken får gömmas på kroppen och det finns därmed inget utrymme för domare att skapa egna orsaker för diskvalificering.

Tävlingsbok

SAgiK påminner om att tävlingsboken ska fortsatt finnas kvar och den ska också användas. Förare är skyldig att uppvisa tävlingsbok med gällande mätintyg och tävlingsledare är skyldig att registrera och vidimera uppflyttningspinnar och meriter i tävlingsboken. Om föraren har glömt tävlingsboken ska pinnen eller certet ändå delas ut och kan då skrivas in i efterhand.

Utländska tävlande

Ekipage från andra länder som önskar tävla i storlekarna XS och L ska mätas in och den svenska mätningen ska registreras i SAgiK Tävling samt i en svensk tävlingsbok. Utländska ekipage tävlar på samma villkor som de svenska och kan erövra såväl uppflyttningspinnar som meriter i Sverige. Dessa ska registreras i tävlingsboken som för alla andra tävlande. Det är upp till hemlandet att avgöra om de godkänner meriterna eller inte.

Vänliga hälsningar,
Svenska Agilityklubbens styrelse

2017-08-30  Information om domares önskemål och arbetsdag, samt angående utländska tävlande

Domarna har fått ett utökat uppdrag i och med att vi går över till mer digitalisering av agilityn i samtliga delar. Sedan årsskiftet ska mätning av hundar även läggas in i SAgiK-tävling. Flertalet domare upplever att det kan ta mycket tid då det ofta kan vara tidsbrist mellan mätning och domaruppdraget på själva tävlingsplatsen.

Mätningen av hunden bör verifieras och läggas in på plats. 
En annan tidstjuv är att det på många klubbar i landet är en otillräcklig Wi-Fi uppkoppling vilket gör systemet långsamt. Det finns därför ett önskemål om att domarna kan få hjälp med denna uppgift av arrangören. Det behöver inte vara en TL som lägger in hundarna utan det kan vara en utsedd funktionär som kan hjälpa till med det. Domaren loggar i så fall in sig i systemet och överlämnar de tävlingsböcker som domaren har signerat aktuell mätning i.

Det är viktigt att arrangören tar hänsyn till hur domarens arbetsdag ser ut. Kom ihåg när ni planerar tidsschemat för klasserna att domaren ofta både bygger bana och mäter hundar så att tiden mellan klasserna ofta försvinner i annat än rast. Det är viktigt att se till att varje domare får både matrast och möjlighet att gå på toaletten under tävlingsdagen.
Om arrangören vill utöka tävlingen genom att lägga till klasser så måste domaren först tillfrågas om hen kan döma fler klasser eller om fler domare behövs.
Om arrangören, efter att ha tillfrågat domaren, lägger till ytterligare klasser så ska alla som redan anmält sig till tävlingen kontaktas för att få möjlighet att anmäla sig till de nya klasserna. Tävlingen måste hållas öppen ytterligare 5 dagar så alla får chans att anmäla sig.
Arrangören är den som ska tillhandahålla mätsticka och chipläsare för mätning och kontroll av hundens identitet. Arrangören ska också tillhandahålla mäthjul så domaren kan mäta banan.

Information om regler för utländska hundar som vill tävla i svenska storlekar

Utländska hundar som vill delta på nationella tävlingar i Sverige kan välja att tävla i våra nya storlekar. Utländska hundar ska mätas in av svenska domare och domaren ska signera och låsa mätningen i systemet precis som för de svenska hundarna.I övrigt är det hemlandets mätning som gäller och svenska domare får inte mäta om hundar från till exempel medium till small eller large till medium. Det är bara de nya storlekarna XS eller L som kan ändras för att tävla i nationella tävlingar i Sverige.

Enligt de svenska reglerna kan hundar i XS och L erövra pinnar och certifikat och det är upp till hemlandet att godkänna de erövrade meriterna.

De olika storlekarna är:

 • XS för hundar vars höjd är under 28 cm
 • S för hundar vars höjd är under 35 cm
 • M för hundar vars höjd är mellan 35 och 43 cm
 • L för hundar vars höjd är mellan 43 och 50 cm
 • XL för hundar vars höjd är över 43 cm
Varma hälsningar
Styrelsen