Regelrevidering 2022

Detta händer i regelrevideringen

De nya agilityreglerna är nu godkända, och träder i kraft 2022.

Regelinformation

  • De nya agilityreglerna publiceras här med de enskilda regler som gäller endast under 2022 markerade i gult och de skrivningar som gäller från 2023 markerade i grönt.
  • Regelverket inleds med en ny reviderad version av SKK Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.
  • Reglerna innehåller nya hinderillustrationer. De flesta av bilderna är hämtade (med tillstånd) från FCIs regelverk men har manipulerats en aning för att få in de specifikt svenska måtten (till exempel hopphöjder för våra fem storleksgrupper).
  • De nya agilityreglerna kommer inte att finnas i en tryckt version.
  • Informations- och utbildningsinsatser riktade till domare, arrangörer och tävlande kommer att genomföras under hösten 2021.

RRG tillsammans med Svenska Agilityklubben presenterar här bakgrund och motiveringar till regelförslagen, februari 2021.

Bakgrund och motiveringar

Presentation av regelförslag, 7 november 2020

Arbetet med regeltexten med införda ändringar samt uppdaterade illustrationer pågår nu. Regelverket med SAgiKs föreslagna ändringar kommer att skickas in till SKK före årsskiftet. Tack alla ni som medverkat i revideringsprocessen.

RRG har analyserat svaren från den andra remissomgången, och kommit till slutsatsen att vi vill föreslå ett antal nya regelförslag. Svara på enkäten senast 12 juni.

Bakgrund nya regelförslag

Enkät om nya regelförslag hittar du här

Remissomgång 2 är nu avslutad. RRG kommer att analysera utfallet närmare, inklusive alla kommentarer. Se vidare tidsplanen för regelrevideringen.

Tack till alla som visat engagemang i regelrevideringen genom att svara på remissen.

Sammanställning av svaren i diagramform

Remissomgång 2

Du som kan svara på regelremiss 2 är:
– Samtliga klubbar inom SKK-organisationen
– SAgiKs lokala aktivitetsgrupper
– Företag med avtalsreglerad möjlighet att arrangera officiella agilitytävlingar
– Medlemmar i SAgiK

Svara så här
● Svar på regelremiss 2 lämnas via Google-formuläret.
● Formuläret med regelrevideringsgruppens förslag följer det nuvarande regelverkets ordning och rubriker. Svarsalternativen är Ja eller Nej, kompletterat med eventuella kommentarer. Det finns också möjlighet att lämna nya regeländringsförslag.
● Sista svarsdatum är 1 mars 2020.
● Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se.

Info om Regelremiss, omgång 2

Topplista
 av de högst rankade regelförslagen från remissomgång 1

Nya agilityregler 2022 – nytt forum för regelrevideringsprocessen

Nu lanserar Svenska Agilityklubben ett forum för er med särskilt intresse för revideringen av agilityreglerna inför 2022. Regelrevideringsgruppen informerar och svarar på frågor i den nya facebookgruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Syftet är att

  • informera om regelrevideringsprocessen
  • skapa större öppenhet genom en dialog med remissinstanser och enskilda
  • sprida kunskap om reglers bakgrund och om hur regler förändras

Svaren på SAgiKs regelremiss omgång 1 har nu kommit in. En första sammanställning är gjord. Vill du se 20 i topp-listan över de regeländringar som flest remissinstanser vill ha? Gå då med i facebookgruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Regelrevideringsgruppen tackar för alla inskickade regelförslag.

Under december månad 2018 skickas ett första remissbrev ut till SKK-anslutna klubbar. Gå ihop i din klubb och svara på svarsformuläret via länken nedan. Sista svarsdatum 1 mars – Förlängt till 5 mars.

Revidering av regler för agilitytävlingar – remissomgång 1
Nuvarande regelverk i agility gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Reglerna är alltså låsta i fem år. Under den perioden ska också en revidering av regelverket genomföras. Ni inbjuds här att delta i den processen. Svenska Agilityklubben (SAgiK), agilitysportens huvudman inom Svenska Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.

Nuvarande regelverk – den förra revideringen Den förra revideringen av agilityreglerna var den första som skedde i Svenska Agilityklubbens regi. Också då skedde processen i två remissomgångar. De största förändringarna som infördes i agilityreglerna från 2017-01-01 var:
● Tre storleksgrupper ersattes med fem: extra small, small, medium, large, extra large
● hopphöjderna sänktes
● tävlingsledare fick möjlighet att tävla samma dag som de tjänstgör
● krav på delbart däck infördes
● möjlighet till nedflyttning för äldre hundar infördes
● bedömning av kontaktfält på uppfarter togs bort
● krav på tävlingsbok för deltagande försvann (från regelverket)
● struktur och språk förbättrades och förenklades Vilka blir de viktigaste regeländringarna från 2022?

Svara så här
● Svar på regelremiss 1 lämnas via ett Google-formulär till vilket ni hittar länken på Svenska Agilityklubbens hemsida under Regler, http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/
● Formuläret är uppdelat utifrån rubriker och underrubriker i det nuvarande regelverket. Det finns också möjlighet att föreslå nya rubriker med innehåll. Synpunkter kan lämnas även på SKKs allmänna regler som inleder alla regelverk.
● Skriv tydligt, förklara och motivera väl, då ökar utsikterna att era förslag förs vidare.
● Sista svarsdatum är förlängt till 5 mars 2019.
● Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se

Remissbrev 1, december 2018

Svarsformulär

Tidsplan

Den 1 januari 2022 börjar nya regler gälla för agilitysporten, och regelgruppens arbete är nu i full gång. Vi hoppas att alla agilityaktiva runt om i landet ska engagera sig i detta och vill nu ge möjligheten att komma med förslag till regeländringar eller uppmärksamma oklarheter.

Den individuella möjligheten att lämna in regelförslag är nu stängd. Nu är det remissomgång 1 som tar vid, se ovan, där du kan lämna förslag genom din klubb. 

Regelkommittén
Kristin Tuomisto, sammankallande i regelkommittén

Regelrevideringsgrupp 2018-2020

Kristin Tuomisto
Håkan Ericson
Yvonne Ahlin
Lena Holmqvist
Oliver Rasmusson