Regelrevidering

Detta händer i regelrevideringen

Remissomgång 2 är nu avslutad. RRG kommer att analysera utfallet närmare, inklusive alla kommentarer. Se vidare tidsplanen för regelrevideringen.

Tack till alla som visat engagemang i regelrevideringen genom att svara på remissen.

Sammanställning av svaren i diagramform

Remissomgång 2

Du som kan svara på regelremiss 2 är:
– Samtliga klubbar inom SKK-organisationen
– SAgiKs lokala aktivitetsgrupper
– Företag med avtalsreglerad möjlighet att arrangera officiella agilitytävlingar
– Medlemmar i SAgiK

Svara så här
● Svar på regelremiss 2 lämnas via Google-formuläret.
● Formuläret med regelrevideringsgruppens förslag följer det nuvarande regelverkets ordning och rubriker. Svarsalternativen är Ja eller Nej, kompletterat med eventuella kommentarer. Det finns också möjlighet att lämna nya regeländringsförslag.
● Sista svarsdatum är 1 mars 2020.
● Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se.

Info om Regelremiss, omgång 2

Topplista
 av de högst rankade regelförslagen från remissomgång 1

Nya agilityregler 2022 – nytt forum för regelrevideringsprocessen

Nu lanserar Svenska Agilityklubben ett forum för er med särskilt intresse för revideringen av agilityreglerna inför 2022. Regelrevideringsgruppen informerar och svarar på frågor i den nya facebookgruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Syftet är att

  • informera om regelrevideringsprocessen
  • skapa större öppenhet genom en dialog med remissinstanser och enskilda
  • sprida kunskap om reglers bakgrund och om hur regler förändras

Svaren på SAgiKs regelremiss omgång 1 har nu kommit in. En första sammanställning är gjord. Vill du se 20 i topp-listan över de regeländringar som flest remissinstanser vill ha? Gå då med i facebookgruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Regelrevideringsgruppen tackar för alla inskickade regelförslag.

Under december månad 2018 skickas ett första remissbrev ut till SKK-anslutna klubbar. Gå ihop i din klubb och svara på svarsformuläret via länken nedan. Sista svarsdatum 1 mars – Förlängt till 5 mars.

Revidering av regler för agilitytävlingar – remissomgång 1
Nuvarande regelverk i agility gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Reglerna är alltså låsta i fem år. Under den perioden ska också en revidering av regelverket genomföras. Ni inbjuds här att delta i den processen. Svenska Agilityklubben (SAgiK), agilitysportens huvudman inom Svenska Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.

Nuvarande regelverk – den förra revideringen Den förra revideringen av agilityreglerna var den första som skedde i Svenska Agilityklubbens regi. Också då skedde processen i två remissomgångar. De största förändringarna som infördes i agilityreglerna från 2017-01-01 var:
● Tre storleksgrupper ersattes med fem: extra small, small, medium, large, extra large
● hopphöjderna sänktes
● tävlingsledare fick möjlighet att tävla samma dag som de tjänstgör
● krav på delbart däck infördes
● möjlighet till nedflyttning för äldre hundar infördes
● bedömning av kontaktfält på uppfarter togs bort
● krav på tävlingsbok för deltagande försvann (från regelverket)
● struktur och språk förbättrades och förenklades Vilka blir de viktigaste regeländringarna från 2022?

Svara så här
● Svar på regelremiss 1 lämnas via ett Google-formulär till vilket ni hittar länken på Svenska Agilityklubbens hemsida under Regler, http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/
● Formuläret är uppdelat utifrån rubriker och underrubriker i det nuvarande regelverket. Det finns också möjlighet att föreslå nya rubriker med innehåll. Synpunkter kan lämnas även på SKKs allmänna regler som inleder alla regelverk.
● Skriv tydligt, förklara och motivera väl, då ökar utsikterna att era förslag förs vidare.
● Sista svarsdatum är förlängt till 5 mars 2019.
● Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se

Remissbrev 1, december 2018

Svarsformulär

Tidsplan

Den 1 januari 2022 börjar nya regler gälla för agilitysporten, och regelgruppens arbete är nu i full gång. Vi hoppas att alla agilityaktiva runt om i landet ska engagera sig i detta och vill nu ge möjligheten att komma med förslag till regeländringar eller uppmärksamma oklarheter.

Den individuella möjligheten att lämna in regelförslag är nu stängd. Nu är det remissomgång 1 som tar vid, se ovan, där du kan lämna förslag genom din klubb. 

Regelkommittén
Kristin Tuomisto, sammankallande i regelkommittén

Regelrevideringsgrupp 2018-2020

Kristin Tuomisto
Håkan Ericson
Yvonne Ahlin
Lena Holmqvist
Oliver Rasmusson