Ansökan om tävling

Tävlingsprogram

Sedan 2016 ansöks alla agilitytävlingar i SAgiK Tävling. Varje klubb använder sin login för att lägga till sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta SAgiKs Kansli.

Ansökan om tävling:

  • Kontrollera i tävlingskalendern att datum för din tävling inte krockar med annan tävling med samma klasser inom 20 mil.
  • Om det är närmre än 20 mil mellan tävlingarna så måste du byta datum eller förändra din tävlings upplägg. I annat fall måste du kontakta arrangören för att göra upp med dem om hur ni kan arrangera era tävlingar.
  • Ansök i SAgiKtävling.

Från och med 1 juni 2017 har ansökningsperioderna tagits bort helt.
Det finns flera skäl till detta, men det huvudsakliga skälet är dock att det verkar finnas ett stort behov av att kunna göra sin ansökan närmare tävlingsdatumet. Många arrangörer har svårt att planera sina tävlingar långt i förväg vilket syns i den strida ström av dispensansökningar som görs. Ansökningsperioderna har därmed mer eller mindre spelat ut sin roll då allt fler väljer att ansöka om tävling utanför ansökningsperioden.

Det åligger arrangören att noga beakta att den tävling man planerar inte krockar med annan likvärdig tävling inom 20 mils avstånd. Eniro.se eller Hitta.se har utmärkta sökmotorer för att kontrollera avstånd mellan två orter. Uppstår det krockar mellan tävlingarna så är det upp till arrangerande klubbar att lösa det mellan varandra. Ansökta tävlingar ska dock fortfarande godkännas och det kommer att ske löpande. Tävlingar som redan ligger godkända i systemet har förtur.

Tänk på att

  • Alla storleksklasser ska erbjudas lika antal lopp
    Möjligheten finns att dela upp storlekarna och arrangera tävling för olika storlekar vid olika tillfällen. Samtliga storleksgrupper måste dock beredas tävlingsmöjlighet under så likartade tävlingsförhållanden som möjligt inom en rimlig tid. Samma antal lopp i hopp- alternativt agilityklass ska erbjudas för samtliga storleksklasser inom en 4-veckorsperiod. För klass 3 och lag gäller även att samma antal lopp ska erbjudas inom samma SM-kvalperiod. Beslut taget på styrelsemöte nr 5 2017, §69.

  • En ansökt tävling ska vara synlig i SAgiK tävling under minst en månad
    Tävlingssäsongen behöver planering och framförhållning för både tävlande, arrangör och funktionär. Det är önskvärt att tävlingar är ansökta i god tid för att ge alla möjlighet till framförhållning och planering.

Dubblering av befintliga klasser

Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut då det blivit allt vanligare att klubbar måste få fler startande för att gå runt.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
SAgiK rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass till de som redan är anmälda till övriga klasser i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Tillägg av nya klasser

Om en godkänd tävling vill utöka med ytterligare klasser, det vill säga klasser som ej tidigare funnits, skall detta behandlas som en ”Ny tävling”.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass sker på redan befintlig tävling ska det vara MINST 5 dagar kvar till sista anmälningsdag räknat från när klasserna finns tillgängliga för anmälan på SagikTävling.

Om det är mindre än 5 dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas det fram 5 dagar.

Ex. 2014­08­12 dubbleras klasser på en tävling som har sista anmälningsdatum 2014­08­10. Då sätts det nya sista anmälningsdatumet till 2014­08­17.

Ställa in Tävling/Klasser

En arrangör får ställa in en tävling efter att Tävlingsprogrammet är fastställt men skall då skriftligt inkomma med motivering om varför tävlingen ej kan genomföras.

Arrangerande klubb skall intyga att styrelsen är informerad och står bakom beslutet om att tävlingen måste ställas in.

Om enstaka klasser skall strykas tas detta upp till diskussion innan dispens beviljas.

Arrangerande klubb blir i de flesta fall debiterad en administrationsavgift på 100 kr per struken klass (varje storlek är en klass). Undantag görs vid oförutsedda händelser som t ex förstörda planer, väderförhållanden och även då det har varit omöjligt att få tag i domare/domare fått förhinder i sista stund.

Byte av datum

Arrangören måste skriftligt inkomma med motivering om varför de vill byta datum och till vilket datum de önskar byta.

Kontakt: Tävling SAgiK

 

2017-08-30  Information om domares önskemål och arbetsdag samt angående utländska tävlande.

•    Domarna har fått ett utökat uppdrag i och med att vi går över till mer digitalisering av agilityn i samtliga delar. Sedan årsskiftet ska mätning av hundar även läggas in i SAgiK-tävling. Flertalet domare upplever att det kan ta mycket tid då det ofta kan vara tidsbrist mellan mätning och domaruppdraget på själva tävlingsplatsen.

Mätningen av hunden bör verifieras och läggas in på plats.
En annan tidstjuv är att det på många klubbar i landet är en otillräcklig Wi-Fi uppkoppling vilket gör systemet långsamt. Det finns därför ett önskemål om att domarna kan få hjälp med denna uppgift av arrangören. Det behöver inte vara en TL som lägger in hundarna utan det kan vara en utsedd funktionär som kan hjälpa till med det. Domaren loggar i så fall in sig i systemet och överlämnar de tävlingsböcker som domaren har signerat aktuell mätning i.

•    Det är viktigt att arrangören tar hänsyn till hur domarens arbetsdag ser ut. Kom ihåg när ni planerar tidsschemat för klasserna att domaren ofta både bygger bana och mäter hundar så att tiden mellan klasserna ofta försvinner i annat än rast. Det är viktigt att se till att varje domare får både matrast och möjlighet att gå på toaletten under tävlingsdagen.
•    Om arrangören vill utöka tävlingen genom att lägga till klasser så måste domaren först tillfrågas om hen kan döma fler klasser eller om fler domare behövs.
•    Om arrangören, efter att ha tillfrågat domaren, lägger till ytterligare klasser så ska alla som redan anmält sig till tävlingen kontaktas för att få möjlighet att anmäla sig till de nya klasserna. Tävlingen måste hållas öppen ytterligare 5 dagar så alla får chans att anmäla sig.
•    Arrangören är den som ska tillhandahålla mätsticka och chipläsare för mätning och kontroll av hundens identitet. Arrangören ska också tillhandahålla mäthjul så domaren kan mäta banan.
•    Information om reglerna för utländska hundar som vill tävla i de nya storlekarna Sverige
Utländska hundar som vill delta på nationella tävlingar i Sverige kan välja att tävla i våra nya storlekar.
Utländska hundar ska mätas in av svenska domare och domaren ska signera och låsa mätningen i systemet precis som för de svenska hundarna.I övrigt är det hemlandets mätning som gäller och svenska domare får inte mäta om hundar från till exempel medium till small eller large till medium. Det är bara de nya storlekarna XS eller L som kan ändras för att tävla i nationella tävlingar i Sverige.

Enligt de svenska reglerna kan hundarna i XS och L erövra pinnar och certifikat och det är upp till hemlandet att godkänna de erövrade meriterna.

•    De olika storlekarna av hundar är:
•    XS för hundar vars höjd är under 28 cm
•    S för hundar vars höjd är under 35 cm
•    M för hundar vars höjd är mellan 35 och 43 cm
•    L för hundar vars höjd är mellan 43 och 50 cm
•    XL för hundar vars höjd är över 43 cm