Ansökan om tävling

Tävlingsprogram

Från och med den 1 januari 2016 ansöks alla agilitytävlingar i SAgiK Tävling. Varje klubb använder sin klubb login för att lägga till sina kommande tävlingar. Saknar eran klubb inloggningsuppgifter vänligen kontakta SAgiKs Kansli.

Ändringar i tävlingsprogrammet (dispensansökan)

Från och med 1 april 2017 behöver man inte längre ansöka om dispens för att arrangera agilitytävling.

Det åligger dock arrangören att noga beakta att tävling som man önskar lägga till inte krockar med annan likvärdig tävling inom 20 mils avstånd. Eniro.se eller Hitta.se har utmärkta sökmotorer för att kontrollera avstånd mellan två orter.

Tävlingar som redan ligger godkända i systemet har förtur.

Från och med 1 juni tas ansökningsperioderna bort helt. Det finns fler skäl till detta men det huvudsakliga skälet är dock att det verkar finnas ett stort behov av att kunna göra sin ansökan närmare tävlingsdatumet. Många arrangörer har svårt att planera sina tävlingar långt i förväg vilket syns i den strida ström av dispensansökningar som görs. Ansökningsperioderna har därmed mer eller mindre spelat ut sin roll då allt fler väljer att ansöka om tävling utanför ansökningsperioden.

Vår tanke är därför att möta behovet av flexiblare planeringstid men därmed tillämpas också att den arrangör vars tävling var först ansökt eller redan är godkänd har vetorätt.

Ansökan om tävling:

  • Kontrollera i tävlingskalendern att datum för din tävling inte krockar med annan tävling med samma klasser inom 20 mil.
  • Om det är närmre än 20 mil mellan tävlingarna så måste du byta datum eller förändra din tävlings upplägg. I annat fall måste du kontakta arrangören för att göra upp med dem om hur ni kan arrangera era tävlingar.
  • Ansök i SAgiKtavling.

Ansökta tävlingar ska fortfarande godkännas och det kommer att ske löpande. Det är önskvärt att avståndet om 20 mil mellan tävlingar med samma klasser respekteras av alla. Uppstår det krockar mellan tävlingarna så är det upp till arrangerande klubbar att lösa det mellan varandra.

Tänk på att

  • En ansökt tävling ska vara synlig i SAgiK tävling under minst en månad.

Tävlingssäsongen kan behöva planering och framförhållning för både tävlande, arrangör och funktionär. Det är önskvärt att tävlingar är ansökta i god tid för att ge alla möjlighet till framförhållning och planering.

Dubblering av befintliga klasser

Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut då det blivit allt vanligare att klubbar måste få fler startande för att gå runt.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
SAgiK rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass till de som redan är anmälda till övriga klasser i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Tillägg av nya klasser

Om en godkänd tävling vill utöka med ytterligare klasser, det vill säga klasser som ej tidigare funnits, skall detta behandlas som en ”Ny tävling”.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass sker på redan befintlig tävling ska det vara MINST 5 dagar kvar till sista anmälningsdag räknat från när klasserna finns tillgängliga för anmälan på SagikTävling.

Om det är mindre än 5 dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas det fram 5 dagar.

Ex. 2014­08­12 dubbleras klasser på en tävling som har sista anmälningsdatum 2014­08­10. Då sätts det nya sista anmälningsdatumet till 2014­08­17.

 

Ställa in Tävling/Klasser

En arrangör får ställa in en tävling efter att Tävlingsprogrammet är fastställt men skall då skriftligt inkomma med motivering om varför tävlingen ej kan genomföras.

Arrangerande klubb skall intyga att styrelsen är informerad och står bakom beslutet om att tävlingen måste ställas in.

Om enstaka klasser skall strykas tas detta upp till diskussion innan dispens beviljas.

Arrangerande klubb blir i de flesta fall debiterad en administrationsavgift på 100 kr per struken klass. Undantag görs vid oförutsedda händelser som t ex förstörda planer, väderförhållanden och även då det har varit omöjligt att få tag i domare/domare fått förhinder i sista stund.

 

Byte av datum

Arrangören måste skriftligt inkomma med motivering om varför de vill byta datum och till vilket datum de önskar byta.

Om det nya datumet ligger i en period som redan är fastställd så kontrolleras det nya datumet efter samma regler som för ”Ny Tävling” innan den godkänns. Ligger det nya datumet i en period som ännu ej haft remisstid behövs ingen kontroll och godkännande görs när hela perioden fastställs (när samtliga tävlingar i perioden godkänns).

 

Kontakt: Tävling SAgiK