Ansökan om tävling

Tävlingsprogram

Från och med den 1 januari 2016 ansöks alla agilitytävlingar i SAgiK Tävling. Varje klubb använder sin klubb login för att lägga till sina kommande tävlingar. Saknar eran klubb inloggningsuppgifter vänligen kontakta SAgiKs Kansli.

 

Aktuella tävlingsperioder
OBS perioderna kommer fasas ut, läs mer här.

Tävlingsperiod Ansökt senast
Januari-April 30 Juni
Maj-Augusti 31 Oktober
September-December 28 Februari

När ansökningstiden går ut så godkännas alla tävlingar och klubbarna har 14 dagar på sig att
inkomma med eventuella ändringar innan tävlingsperioden fastställs. Enbart tävlingar i aktuell
period granskas och godkänns. Tävlingar som är ansökta för framtida perioder behandlas när
ansökningstiden för den perioden gått ut. Det kan dock vara bra för klubbar som vill ha tävling ett
specifikt datum att lägga in den i en framtida period som information till andra arrangörer.

Ändringar i tävlingsprogrammet (dispensansökan)

Innan tävlingsprogrammet är fastställt för en viss period går det bra för klubbar att vända sig till Svenska Agilityklubbens Kansli för att få ändringar gjorda utan någon dispens.

När tävlingsprogrammet är fastställt så måste arrangerande klubb begära dispens för att göra ändringar, ta bort eller lägga till en ny tävling i tävlingsprogrammet, dessa ansöks via kansliet.

En tävling som ligger i en period som är fastställd benämns som ”godkänd tävling” i texten nedan.

OBS Nya regler för dispens fr.o.m. 1 april 2017 läs mer här.

 

Dispansansökan om ny tävling

Vid ansökan om ny tävling efter ansökningsperiodens sista datum kommer en kontroll ske om det redan finns en godkänd tävling på samma datum. Om det inte finns någon godkänd tävling på samma datum så beviljas dispensen utan fler kontroller.

Finns det en godkänd tävling samma datum så gäller följande:

* Mer än 30 mil mellan tävlingsplatserna – dispensansökan beviljas oavsett klasser

* Om den ansökta tävlingen har samma klasser som en godkänd tävling och det är 10-­30 mil mellan tävlingsplatserna kontaktas arrangören av den godkända tävlingen och kontrollerar att det är OK att bevilja dispensansökan.

* Om den ansökta tävlingen har samma klasser som en godkänd tävling och det är mindre än 10 mil mellan tävlingsplatserna godkänns inte dispensansökan.

* Om den ansökta tävlingen inte har samma klasser som en godkänd tävling men det är mindre än 15 mil mellan tävlingsplatserna kontaktas arrangören av den godkända tävlingen och dessa måste godkänna den nya tävlingen innan dispens ges.

OBS nya regler för avstånd fr.o.m. 1 april 2017 läs mer här.

 

Dubblering av befintliga klasser

Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut då det blivit allt vanligare att klubbar måste få fler startande för att gå runt.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
SAgiK rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass till de som redan är anmälda till övriga klasser i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Tillägg av nya klasser

Om en godkänd tävling vill utöka med ytterligare klasser, det vill säga klasser som ej tidigare funnits, skall detta behandlas som en ”Ny tävling”.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass sker på redan befintlig tävling ska det vara MINST 5 dagar kvar till sista anmälningsdag räknat från när klasserna finns tillgängliga för anmälan på SagikTävling.

Om det är mindre än 5 dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas det fram 5 dagar.

Ex. 2014­08­12 dubbleras klasser på en tävling som har sista anmälningsdatum 2014­08­10. Då sätts det nya sista anmälningsdatumet till 2014­08­17.

 

Ställa in Tävling/Klasser

En arrangör får ställa in en tävling efter att Tävlingsprogrammet är fastställt men skall då skriftligt inkomma med motivering om varför tävlingen ej kan genomföras.

Arrangerande klubb skall intyga att styrelsen är informerad och står bakom beslutet om att tävlingen måste ställas in.

Om enstaka klasser skall strykas tas detta upp till diskussion innan dispens beviljas.

Arrangerande klubb blir i de flesta fall debiterad en administrationsavgift på 100 kr per struken klass. Undantag görs vid oförutsedda händelser som t ex förstörda planer, väderförhållanden och även då det har varit omöjligt att få tag i domare/domare fått förhinder i sista stund.

 

Byte av datum

Arrangören måste skriftligt inkomma med motivering om varför de vill byta datum och till vilket datum de önskar byta.

Om det nya datumet ligger i en period som redan är fastställd så kontrolleras det nya datumet efter samma regler som för ”Ny Tävling” innan den godkänns. Ligger det nya datumet i en period som ännu ej haft remisstid behövs ingen kontroll och godkännande görs när hela perioden fastställs (när samtliga tävlingar i perioden godkänns).

 

Kontakt: Tävling SAgiK