Likabehandlingspolicy

Vi vill att alla ska bemötas/behandlas lika oavsett:

Generellt:

Var man bor, ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck eller sexuell läggning.

Speciellt gällande hundträning och tävling

  • ambitions- och kunskapsnivå (klasser, kurser, träning osv)
  • vilken hund man har (storleksklass, ”udda raser” osv)

SAgiK arbetar för:

att verksamheten ska präglas av jämlikhet och likabehandling.

att varje fråga och beslut i styrelsen och i kommittéerna ska hanteras utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta

att en diskussion om likabehandling fortlöpande hålls inom organisationen

att dess funktionärer är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till medlemmarna

att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår

att genom attitydförändrande arbete stävja diskriminering inom den egna organisationen

Exempel på hur man kan tänka vid arrangemang av tävling eller kurs

Hur är klasserna fördelade? Får en viss storlek eller klass ofta starta först eller sist? Hur ser det ut på omgivande tävlingar? Kan ni göra något för att jämna ut fördelningen i området?

Får vissa tävlande, efter disk, ”träna” mer på banan än andra?

Hur görs urvalet av kursdeltagare?

Bedöms alla lika när det gäller om hunden behandlas mindre bra?

Bemöts alla funktionärer lika?