Information från styrelsen 2020-04-08

I dagens rådande samhällssituation finns det många frågetecken på hur vår framtid och morgondag kommer att se ut. Styrelsen har sedan i början av mars haft täta möten. Detta för att följa upp den samhällsinformation som kommit och de beslut som vår huvudorganisation SKK tagit och hur det påverkar vår verksamhet. Vår ambition är att informera våra medlemmar och aktiva om beslut och tankar om framtiden. Dels genom våra mötesprotokoll men även genom nyhetsbrev. Detta försöker vi göra så snabbt som möjligt, dock behöver vi fortfarande följa de korrekta processerna. Så som att protokoll måste vara justerade innan informationen i dem ges ut.

AGILITYKLUBBENS EKONOMI

Agilityklubbens huvudsakliga inkomstkälla är den avgift som klubben får i samband med varje tävlingsstart. När tävlingar började ställas in såg styrelsen en tydlig påverkan på klubbens ekonomi och när SKK beslutade att inga tävlingar får genomföras blev klubbens inkomster från dessa noll. Med det nya ekonomiska läget har styrelsen arbetat med en ny rambudget för verksamheten. Det svåraste med den nya budgeten är att försöka förutse hur många starter vi kommer kunna få under 2020. Folkhälsomyndigheten senaste mer strikta restriktioner gäller till 2020-12-31. Med detta i åtanke samt vikten av att i kris ”planera för det värsta” har styrelsen räknat med att Agilityklubben inte får några ytterligare inkomster från agilitystarter under 2020. OBSERVERA att detta är ett ”värsta scenario” som styrelsen räknat med för att kunna göra en kalkyl som åtminstone inte kan bli sämre.

Med detta som grund blev det tydligt för styrelsen att alla kostnader som är valbara måste bort. När detta är borttaget och vi enbart har kvar fasta kostnader, d.v.s. det klubben inte klarar sig utan eller kan välja (så som kanslist, driftkostnader av AGIDA, amortering på lån m.m.) har klubben ett minusresultat på drygt 600´000 kr. Styrelsen jobbar hårt för att denna siffra ska minska och att klubben ska vara stark även efter denna kris. En slutgiltig rambudget kommer att presenteras på årsmötet den 9 maj.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Agilityklubben har fört diskussioner med arrangören för SM 2020 där man tillsammans kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra ett SM 2020. Dels pga. Agilityklubbens dåliga ekonomi men även pga. det faktum att det är svårt att planera för årets agilityfest när det fortfarande råder ett osäkert läge om vilka restriktioner som kommer gälla senare i år.

LANDSLAGET

Landslaget är en av de tyngsta ekonomiska posterna för Agilityklubben. Både uttag och mästerskapsrepresentation är mycket kostsamt. Detta är pengar som Agilityklubben inte längre har och ekonomin kommer förbli densamma fram till sista anmälningsdag till VM. Utöver ekonomin kan en landslagsuttagning inte följa de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och SKK har satt. Många som deltar reser från olika delar av landet och deltagarantalet är fler än 10 personer. Styrelsen anser dock att om det kommer att genomföras mästerskap, och om ekipage är villiga att betala allt själva, är det positivt för agilitysverige att det finns representanter för Sverige på plats. Att erbjuda landslaget från 2019 att även representera Sverige 2020 grundar sig i att dessa ekipage är uttagna enligt gällande uttagningsregler och de har därmed tävlat sig till sin plats.

PLANERA TÄVLINGAR

Enligt SKK:s senaste beslut gäller tävlingsstopp till 31 maj. Folkhälsomyndighetens restriktioner som bland annat säger att fler än 50 personer inte får samlas och att evenemang som innebär att personer reser från olika delar av Sverige ska ställas in har slutdatum 2020-12-31. Detta kan komma att förändras om situationen i Sverige stabiliseras, men det är inget vi kan sia om i dagsläget.

Vi vet inte om SKK har tänkt att förlänga sitt tävlingsstopp. Det enda vi vet är att vi lever i ovissa tider där beslut från regeringen, myndigheter och övriga beslutande organ kan börja gälla med kort varsel.

Detta kan vara bra parametrar att ha i åtanke vid planering av tävling. Agilityklubben ser gärna att tävlingarna kommer igång så fort myndigheter och SKK tillåter detta, därför har att styrelsen tills vidare bestämt att slopa regeln om 3-månaders synlighet i AGIDA. Samtidigt vill vi att arrangörer har en realistisk syn på framtiden så att våra arrangörer inte står med stora kostnader för tävlingar som ej får lov att genomföras.

I RÄTTVISANS TECKEN

Vi alla hoppas att den vardag vi hade innan Corona så snart som möjligt är tillbaka och att vår verksamhet kan sätta igång igen. Styrelsen arbetar för att få fram beslut och svar på era frågor så snabbt vi kan. Det här året är unikt för oss alla och allt kommer inte att vara rättvist – men vår intention är att ge så många som möjligt samma förutsättningar för att lyckas under de omständigheter vi kan erbjuda.

Vi ser fram emot tiden när allt är som vanligt och tävlingarna åter igen fyller vår almanacka!

 

 

 

Våra huvudsponsorer