Information om Svenska Agilityklubbens hinderpark

Med anledning av den diskussion som uppstått kring beslutet att låta en aktivitetsgrupp disponera Svenska Agilityklubbens hinderpark vill styrelsen redogöra djupare för bakgrund och resonemang kring beslutet för att möta de funderingar som väckts.

Bakgrund

I samband med att Nordiska Mästerskapen arrangerades i Sverige 2017 fick Svenska Agilityklubben en hinderpark av tillverkaren Galican. Vad som förväntades i motprestation finns inte dokumenterat, ej heller något skriftligt avtal. Banan har förutom vid NM 2017 använts vid LLU och SM 2018 samt kommer att användas vid LLU 2019.

Galican var representerade på VM 2018 och ställde upp med flera banor som användes under arrangemanget. Dessa banor valde Galican att sälja på plats till besökande under arrangemanget för leverans efter VM. Galican räknas som en av VMs huvudsponsorer och har därmed fått den exponering inför VM som har kostat andra huvudsponsorer minst 100 000 kronor. En kostnad som Galican inte har behövt betala.

Hinderparken är i dagsläget förvarad i en container vid LarsA-hallen i Söderköping med muntligt avtal att så länge LLU arrangeras i LarsA-hallen får containern stå där utan kostnad. Att låsa Svenska Agilityklubbens arrangemang till en enskild hall anser inte styrelsen vara rimligt med tanke på den geografiska spridning klubbens medlemmar har, samt problematiken med att hitta tekniska arrangörer som ska vara beredda att förflytta hela sin funktionärsstab och arrangera boende till dem. Utbudet av hallar ökar hela tiden och styrelsen anser att det är av största vikt att kunna välja den hall som för ett tilltänkt arrangemang lämpar sig bäst samt att variera för mesta möjliga rättvisa. Detta resonemang innebär att banan skulle behöva transporteras till olika platser i landet för att användas på framtida LLU och eventuellt även SM. Vilket styrelsen anser vara ett kostsamt och ineffektivt sätt att hantera klubbens budget på, det är även problematiskt ur klimat- och miljöperspektiv.

Hindersäkerhet och kvalitet

Hindertillverkare utvecklar kontinuerligt sina hinder för att de ska bli bättre, säkrare och svara på användarnas efterfrågan. Detta ser styrelsen mycket positivt på. Hinderparken från Galican innehåller varken de senaste eller säkraste hindren inom alla hinderkategorier. Då styrelsen anser att säkerheten för våra hundar är av yttersta vikt skulle banan omgående behöva uppdateras. Kostnaden för detta hade enbart gynnat de som deltar på landslagsuttagningar och eventuellt de som tävlar på SM – om banan skulle användas där. Det berör en relativt liten andel ekipage av det totala antalet ekipage som tävlar i Sverige och av våra medlemmar. Att gynna en så liten andel ekipage finner styrelsen oförenligt med uppdraget att utveckla och bredda agilitysporten.

För tillfället är Galican en stor aktör bland hindertillverkare. Detta kan självklart komma att ändras i framtiden. Styrelsen anser det viktigt att kunna vara flexibel och anpassa sig till utvecklingen och utbudet. Detta är inte möjligt om man är bunden till en egenägd bana från en specifik tillverkare.

Hinderparken stannar i Agilityklubbens regi

Anledningen till att det är Flens aktivitetsgrupp som får lov att disponera hinderparken är för att de vände sig till styrelsen om en låneförfrågan, något aktivitetsgrupperna kan göra och tidigare har gjort. Pengarna skulle användas till att köpa in en agilitybana. Styrelsen ansåg då att med ovan argument som grund att det var rimligare att låta aktivitetsgruppen disponera banan än att låna ut pengar till dem. Flens Aktivitetsgrupp betalar en avgift motsvarande banans värde efter avskrivning, cirka 50 000 kronor. Flens Aktivitetsgrupp kommer att arrangera flera tävlingar och på så vis ges fler ekipage möjlighet att tävla och startavgifterna kommer de facto gå tillbaka till de tävlande i olika former. Hinderparken kan lånas ut utan kostnad till kommande SM och LLU-arrangemang

Tidtagningsutrustningen ingår inte i hinderparken. Svenska Agilityklubben har kvar och förvarar tidtagningsutrustningen centralt.

Medlemsengagemang

Vi har mottagit två skrivelser, ett par mejl och information om att en protestlista mot denna ”försäljning” är publicerad.

Vi ser en oro bland de som har engagerat sig i denna fråga och det förstår vi, inte minst med tanke på att det cirkulerat spekulationer och felaktigheter. Denna debatt har bidragit till ett större fokus på säkra och bra hinder, vilket är mycket bra för alla. Alla tävlingar – SM, LLU, liksom en klass 1-tävling ska kunna kräva bra och säkra banor som följer våra regler. Det ska vi alla jobba för och precis som vilken arrangör som helst är det upp till Svenska Agilityklubben att se till att det efterlevs när vi arrangerar en tävling.

Vi ska inte glömma varför Svenska Agilityklubben finns: för att skapa förutsättningar till att så många som möjligt kan prova på, träna och tävla agility.

Klimatet i den diskussion som varit på Facebook har stundtals varit mycket hårt. Styrelsen vill påminna om följande utdrag ut SKKs grundregler:

Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:

1:2 att handla och uppträda på sådant sätt
att det inte skadar eller motverkar SKK
eller dess medlemsorganisationer och inte
uttala sig nedsättande i tal eller skrift om
en funktionär med uppdrag inom SKK

Styrelsen
Svenska Agilityklubben

 

Sammanfattning

 • Banans värde
  Svenska Agilityklubben har inte betalat något för banan. Marknadsvärdet för en motsvarande bana är cirka 50-60 000 kronor.
 • Tidtagningsutrustning
  Kommer inte att flyttas eller avskrivas, den förvaras centralt hos agilityklubben.
 • Banans ägare
  Svenska Aglityklubben
 • Hinderpark på framtida LLU
  På LLU 2019 används agilityklubbens bana. På LLU 2020 används en annan, nyare bana från Galican. Att LLU går på säkra kvalitetshinder är en självklarhet.
 • Agilityklubbens relation till enskilda företag, frånsett klubbens avtalade sponsorer
  Ska vara neutral och inte kunna ifrågasättas som jävig eller på något sätt premiera vissa företag framför andra.
 • Agilityklubbens relation till sina medlemmar
  Vi har en likabehandlingspolicy och det är av yttersta vikt att enskilda eller grupper av medlemmar inte särbehandlas. För oss är du som medlem lika viktig oavsett om du tillhör den yttersta eliten eller aldrig har stått på startlinjen.

Föregående nyhet

Agilityklubbens nya styrelse

Nästa nyhet

LLU 2020 flyttat datum

Våra huvudsponsorer